ఋతువు (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

సంవత్సరంలోని ప్రధాన విభాగాలలో ఒక ఋతువు లేదా రుతువు ఒకటి. ఋతువులు లేదా రుతువులు అని కూడా వీటిని సూచించవచ్చు.ఆంగ్లలో దీనిని సీజన్, సీజన్స్ అని వాడతారు.భారతదేశంలో సంవత్సరంలో వివిధ కాలాలలో వాతావరణంలో ఏర్పడే మార్పులను బట్టి ఆరు ఋతువులుగా విభజించబడింది.