ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఎందరో మహానుభావులు (కీర్తన)

(ఎందరో మహానుభావులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

ఎందరో మహానుభావులు ఒక ప్రాచుర్యం పొందిన కీర్తన. దీనిని కర్ణాటక వాగ్గేయకారుడైన త్యాగరాజ స్వామి రచించారు. ఇది త్యాగరాజ పంచరత్న కృతులులో ఐదవది.

ఈ కీర్తనను ఖరహరప్రియ జన్యమైన శ్రీరాగము మరియు ఆదితాళంలో గానం చేస్తారు.[1]

కీర్తనసవరించు

పల్లవి 

ఎందరో మహానుభావులు అందరీకి వందనములు ॥ఎందరో॥

అనుపల్లవి 

చందురు వర్ణుని అందచందమును హృదయార

విందమున జూచి బ్రహ్మానంద మనుభవించువా ॥రెందరో॥

సామగానలోల మనసిజ లావణ్య ధన్యమూర్దన్యు

మానసవనచర వరసంచారము నిలిపి మూర్తి బాగుగా పొగడనేవా ॥రెందరో॥

సరగుస బాదములకు స్వాంతమను

సరోజమును సమర్పణము సేయువా ॥రెందరో॥

పతితపావనుడనే పరాత్పరు గురించి

బరమార్థమగు నిజమార్గముతోను బాడుచును,

సల్లాపముతో స్వరలయాది రాగముల తెలియువా ॥రెందరో॥

హరి గుణమణులగు సరములు గళమున

శోభిల్లు భక్తకోటు లిలలో తెలివితో చెలిమితో

గరుణగల్గి జగమెల్లను సుధాదృష్టిచే బ్రోచువా ॥రెందరో॥

హోయలుమీఱ నడులుగల్గు సరసుని సదా

గనుల జూచుచును, పులకశరీరులయి ముదంబునను యశముగలవా

పయోధి నిమగ్నులయి ముదంబునను యశముగలవా ॥రెందరో॥

ప్రేమ ముప్పిరిగొను వేళ నామమును దలచేవారు

రామభక్తుడైన త్యాగరాజ సుతునికి నిజరామ ॥రెందరో॥

భారతీయ సంస్కృతిసవరించు

పూర్తి పాఠసవరించు

మూలాలుసవరించు