కంకణము (ఖండకావ్యం)

తెలుగు ఖండకావ్యము

కంకణము విజయనగర సంస్థానపు ఆస్థానకవి భోగరాజు నారాయణమూర్తి రచించిన ఖండకావ్యం. ఇది 1930 సంవత్సరంలో ముద్రించబడింది.

కంకణము పుస్తక ముఖచిత్రం.

నీటిచుక్క జీవిత చక్రాన్ని కవి ఈ కావ్యంలో వర్ణించారు. ఆవిరి కావడం, మేఘంలో చేరడం వంటి దశలు రమణీయంగా వర్ణించారు.

విషయసూచిక మార్చు

 1. పూర్వచరిత్రము
 2. కంకణము మేఘంబై సంచరించుట
 3. గంధర్వగానవినోదము
 4. సూర్యాస్తమయము
 5. కంకణము వాయువశం బగుట
 6. వాయునిరసనము
 7. అంధకారవర్ణనము
 8. మెఱపులు - నక్షత్రములు
 9. భూపతనముగాకుండ గంకణ మీశ్వరుని బ్రార్థించుట
 10. వాయువిజృంభణము
 11. గాలివానలో గంకణము సాగరమున బడుట
 12. సాగరము లోని కంకణము
 13. ముక్తాసక్తితో గంకణము రాముని బ్రార్థించుట
 14. కంకణము ముక్తయై తరించుట

మూలాలు మార్చు

 
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: