సి.పి.బ్రౌన్ నిఘంటువు ప్రకారము కామము అనగా [ kāmamu ] kāmamu. సంస్కృతం n. Love, lust. Wish, desire, concupiscence. ఇచ్ఛ.

  • కామకేళి అనగా sexual intercourse రతి.
  • కామనుడు kāmanuḍu. n. A lustful man.
  • కామచారి kāma-chāri. adj. Sensual, selfish; following one's own pleasure. కామగము kāmagamu. adj. Wish-guided; going at will as an enchanted car. తలచిన చోటికి పోయే.
  • కామరూపి. kāma-rūpi. adj. Protean, plastic, able to assume any shape. The heroes Sugriva and Hanuman and all the Rakshasas were kāmarūpis, being able to assume various shapes at will.
  • కామశాస్త్రం భారతీయ సాహిత్యంలో "కామం" గురించి, శాస్త్రీయ దృక్ఫదంతో రచించబడిన సాహిత్యం.
  • కామసూత్ర మానవుల (సంభోగం) గూర్చి, శృంగార శాస్త్రంగా వాత్సాయనుడు సంస్కృతంలో రచించిన గ్రంథము.
  • కామాంకుశము kām-ānkuṣamu. n. A stimulant or aphrodisiac. A finger nail గోరు.
  • కామాంధకారము kām-āndhakāramu. n. Blindness of lust.
  • కామాతరుడు kām-āturuḍu. A lustful man.
  • కామానలము kām-ānalamu. n. The fire of love.
బాలుడు పైకి ఎక్కాలని కోరిక కలిగి ఉన్నాడు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కామం&oldid=3690640" నుండి వెలికితీశారు