ప్రధాన మెనూను తెరువు

కనురెప్ప పాటు,

18 రెప్ప పాట్లు - ఒక కాష్ఠ

30 కాష్ఠలు - ఒక కళ

30 కళలు - ఒక ముహూర్తము

30 ముహూర్తములు - ఒక అహోరాత్రము అంటే ఒక పగలు ఒక రాత్రి మొత్తం కలిపి ఒక దినము.

ఇట్టి 30 దినములు - ఒక మాసము అంటే నెల.

మాసము - మొదటి 15 రోజులు కృష్ణపక్షము, తదుపరి 15 రోజులు శుక్లపక్షము.

12 మాసాలు - ఒక సంవత్సరము.

ఒక సంవత్సరము - రెండు ఆయనములుగా సూర్యుడు విభజించాడు.అవి ఊత్తరాయణము మరియు దక్షిణాయణము.