కుంకుమ (అయోమయ నివృత్తి)

కుంకుమ హిందువులకు చాలా పవిత్రమైనది. హిందూ స్త్రీలు పెళ్ళి జరిగిన తర్వాత నుదురు మీద కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకుంటారు.


కుంకుమ పేరుతో కొన్ని తెలుగు సినిమాలు: