కుటుంబంలో సభ్యులతో నడిచే చిన్న పరిశ్రమలను కుటీర పరిశ్రమ (Cottage Industry) అంటారు. ఇవి పెట్టుబడి తక్కువగా పరిశ్రమ ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి.

కుటీర పరిశ్రమలుసవరించు

లాభ నష్టాలుసవరించు

విస్తారాకులు తయారి

విజయవంతమైన సంస్థలుసవరించు