కోకిల (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కోకిల అనేది ఈ క్రింది విషయాలను సూచిస్తుంది: