కోరిక (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

కోరిక అనగా ఏదైనా వస్తువు, పదార్ధము లేదా వ్యక్తి కావాలని అనిపించడం.