తులాభారం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

తులాభారం దేవునికి కానుకలు సమర్పించే విధానము.