తెలుగులో ఆశ్చర్యార్థకాలు

భాషా సింగారం
సామెతలు
జాతీయములు
పొడుపు కథలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు


తెలుగు భాషలో రక రకాల భావాలను తెలియజేయడానికి కొన్ని పదాలు, పదబంధాలు వాడుకలో ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద మాటలు పలకకుండానే భావాన్ని తెలియజేసే శబ్దాలివి.

వాడుక భాషలో మార్చు

మార్చు

 • అరె!
 • అమ్మమ్మా!
 • అమ్మయ్య!
 • అన్నన్నా!
 • అబ్బబ్బా!
 • అవ్వవ్వా!
 • అయ్యయ్యో!
 • అవునా!
 • అయ్యోరామ!

మార్చు

 • ఆ...య్!
 • ఆహాహా!

మార్చు

 • ఓ!
 • ఓరి!
 • ఓసి!
 • ఓర్ని!
 • ఓహో!
 • ఓయబ్బో!
 • ఓహోహో!

మార్చు

 • ఔరా!
 • ఔరౌరా!

మార్చు

 • ఛా!

మార్చు

 • వరెవా!

గ్రాంథిక భాషలో మార్చు

ప్రస్తుతం వాడుకలో లేనివి, కేవలం జానపద, పౌరాణిక చిత్రాలు చూసేటప్పుడు మాత్రమే వినబడేవి కొన్ని:

 • అక్కటా!!
 • అమ్మకచెల్ల!
 • అహో!
 • చాంగుభళా!
 • భళి!
 • భళా!
 • మజ్ఝారే!
 • అయ్యారే!