మూస:ఖురాను సంబంధ తెలుగులో ప్రచురించబడిన కురాన్ అనువాదాలు:

  1. చిలుకూరి నారాయణ రావు - కురాను షరీఫ్ - మద్రాసు - 1925
  2. ముహమ్మదు ఖాసిం ఖాన్ - ఖురాన్ షరీఫ్ 9 సూరాలు - హైదరాబాదు - 1941
  3. ముహమ్మద్ అబ్దుల్ గఫూర్ - కురానె మజీద్ - కర్నూలు - 1948
  4. షేక్ ఇబ్రాహీం నాసిర్ - అహమ్మదియ్యా కురాన్ - హైదరాబాదు - 1980
  5. హమీదుల్లా షరీఫ్ - దివ్య ఖుర్ ఆన్ - హైదరాబాదు - 1985
  6. అబుల్ ఇర్ఫాన్ - ఖురాన్ భావామృతం - హైదరాబాదు - 2004
  7. యస్.ఎం.మలిక్ - ఖుర్ ఆన్ అవగాహనం - హైదరాబాదు - 2007
  8. డాక్టర్ అబ్దుల్ రహీమ్ బిన్ ముహమ్మద్ మౌలానా, సౌదీ అరేబియా -2008
  9. ముహమ్మద్ అజీజుర్రహ్మాన్, అంతిమదైవగ్రంధం ఖుర్ ఆన్ [2870 పేజీలు] హైదరాబాదు- 2009
  10. అబ్దుల్ జలీల్, పవిత్ర ఖుర్ ఆన్, దారుల్ ఫుర్ ఖాన్, విజయవాడ.862 పేజీలు.-2010