దశ విధ పరీక్ష అనునది ఆయుర్వేద పరీక్షావిధానం.

  • దూశ్యం - శరీర
  • దేశం - రోగి నివసించే ప్రాంతం
  • బలం - శారీరక బలం
  • కాలం - కాలం, వాతావరణ పరిస్థితి
  • అనలం - జీర్ణ శక్తి
  • ప్రకృతి - త్రిదోశ
  • వయసు - రోగి వయసు
  • సత్వం - మానసిక సత్తువ
  • సత్మయం - అలవాట్లు, వ్యసనాలు
  • ఆహారం - ఆహారపు అలవాట్లు (శాకాహార, మాంసాహార)

బయటి లింకులుసవరించు