పిండోత్పత్తి లేక పిండోత్పత్తి శాస్త్రాన్ని ఇంగ్లీషులో Embryology అంటారు. Embryology అనే పదం గ్రీకు పదం. Embryology అనగా అగుపడని పిండం పై అధ్యయనం అని అర్ధం. అండం ఫలదీకరణం చెంది పిండం దశకు చేరడం, పిండం అభివృద్ధి గురించి తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని పిండోత్పత్తి శాస్త్రం అంటారు.

1 - morula, 2 - blastula

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు