పైపరేలిస్ (లాటిన్ Piperales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

పైపరేలిస్
Piper aduncum.jpg
Piper aduncum
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
Order:
పైపరేలిస్

Dumort. (1829)

కుటుంబాలుసవరించు