సభ్యుల హక్కుల మేనేజిమెంటు

సభ్యుల సమూహాలను మేనేజి చెయ్యండి  
వాడుకరి గుంపులను చూడడంవాడుకరి Arjunaraoc గుంపులను చూస్తున్నారు (చర్చ | రచనలు)

సభ్యులు: అధికారులు, నిర్వాహకులు

సంభావిత సభ్యులు: ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు

వాడుకరుల హక్కుల మార్పుల చిట్టా

 • 04:22, 27 ఆగస్టు 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 04:22, 28 ఆగస్టు 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (short desription gadget definition update needed)
 • 00:13, 26 మే 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 23:44, 26 మే 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి తొలగింపు పూర్తయినందున)
 • 23:44, 25 మే 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 23:44, 26 మే 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (దోషమున్న మండల పటాలు తొలగించుటకు)
 • 00:30, 13 మే 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 00:30, 14 మే 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (common.js లో మార్పులు చేయవలసివున్నందున)
 • 04:25, 4 మే 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 04:25, 5 మే 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (Gadget shortdescrption చేర్చుటకొరకు)
 • 03:47, 23 మార్చి 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 03:47, 24 మార్చి 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (MediaWiki:Gadget-watchlist-notice.js చేతనం చేయుటకు)
 • 10:18, 28 ఫిబ్రవరి 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 05:40, 1 మార్చి 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి తొలగింపు పూర్తి)
 • 05:40, 28 ఫిబ్రవరి 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 05:40, 1 మార్చి 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి తొలగింపునకు , సంబంధిత సవరణలకు)
 • 06:48, 10 జనవరి 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 05:58, 11 జనవరి 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి తొలగింపు పూర్తి)
 • 05:58, 10 జనవరి 2022 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 05:58, 11 జనవరి 2022 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి అనాధ బొమ్మల తొలగింపుకు)
 • 02:49, 29 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 02:20, 30 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి తొలగింపు ముగిసింది)
 • 02:20, 29 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 02:20, 30 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి బొమ్మల తొలగింపుకు)
 • 01:54, 28 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 01:54, 29 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మీడియావికీపేరుబరిలో సవరణ కొరకు)
 • 05:36, 21 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 03:21, 22 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (బాట్ గా పని ముగిసింది)
 • 03:21, 21 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 03:21, 22 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (దస్త్రాల మూకుమ్మడి తొలగింపుకు)
 • 02:08, 18 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 02:02, 19 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (బాట్ పని ముగిసింది)
 • 02:02, 18 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 02:02, 19 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (బాట్ పని కొనసాగుతున్నందున)
 • 01:58, 18 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 00:00, 19 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (బాట్ పని ముగిసింది)
 • 00:00, 18 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 00:00, 19 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (for pwb changes to file namespace to remove explicit addition of GFDL category)
 • 05:16, 7 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 04:55, 8 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (బొమ్మలు తొలగింపు పూర్తయినందున)
 • 04:55, 7 డిసెంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 04:55, 8 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (మూకుమ్మడి దోషాలు గల బొమ్మలు తొలగించుటకు)
 • 07:23, 30 నవంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని బాట్ (తాత్కాలికం, 04:57, 1 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు
 • 04:57, 30 నవంబరు 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి బాట్ (తాత్కాలికం, 04:57, 1 డిసెంబరు 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (to do mass delete of unlicenses and unused images)
 • 04:33, 16 ఏప్రిల్ 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 04:33, 23 ఏప్రిల్ 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (TW లో దోషాల సవరణ ప్రయత్నానికి)
 • 12:22, 18 ఫిబ్రవరి 2021 Arjunaraoc చర్చ రచనలు, Arjunaraoc గారి గుంపు సభ్యత్వాన్ని అధికారి, నిర్వాహకుడు నుండి ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకుడు (తాత్కాలికం, 12:22, 25 ఫిబ్రవరి 2021 వరకు), అధికారి, నిర్వాహకుడు కు మార్చారు (Mediawiki:Fileuploadwizard.js సమస్య పరిష్కారానికి)
పూర్తి చిట్టాని చూడండి