బహుమతి (అయోమయ నివృత్తి)

(బహుమతులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

బహుమతి అన్నది ఈ క్రింది వాడుకలను సూచిస్తుంది: