బైతుల్ మాల్ (ఆంగ్లం : Bayt al-mal) లేదా బైత్ అల్-మాల్, ఈ పదానికి మూలం అరబ్బీ భాష, అర్థం విత్త గృహము లేదా ధన గృహము. ఇస్లాం పరిభాషలో చారిత్రకంగా ఇది ఒక ఆర్థిక సంస్థ, దీని ప్రధాన ఉద్దేశం పన్నుల విధానాలు. ఖలీఫాల కాలంలో సుల్తానుల కాలంలో ఇది 'అధికారిక ఖజానా గృహం' గా జకాత్ రెవెన్యూల కొరకు, ప్రజా పనులకొరకు పనిచేసింది. నవీన ఇస్లామీయ ఆర్థిక వేత్తలు, ఈ విధానం ప్రస్తుత సమాజానికి ప్రత్యేకంగా ఇస్లామీయ సమాజానికి సరియైనదిగా అభివర్ణిస్తారు.

బైతుల్ మాల్ స్థాపన మార్చు

 
ఉమయ్యద్ కాల్ంలో డెమాస్కస్ (దమిష్క్) లోని ఉమయ్యద్-మస్జిద్ లో గల బైతుల్-మాల్ గుంబద్.

ఉమర్ ఖిలాఫత్ కాలంలో ప్రభుత్వ ఖజానా యొక్క ఆవశ్యకత గోచరించింది. ఉమర్ తన ప్రభుత్వోద్యోగుల జీతాల కొరకు, ఖజానాను స్థాపించాడు, దీనినే బైతుల్ మాల్ అని అంటారు. రాషిదూన్ ఖలీఫాల కాలంలోనూ ఇది అభివృద్ధి పరచబడింది. ఉమయ్యద్ ఖలీఫాల కాలంలో ముస్లిం సమాజంలో ఇది బాగా స్థిరపడింది.

ఇవీ చూడండి మార్చు