బ్రాహ్మణపల్లి పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందువలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో ఉన్న పేజీలు:

తెలంగాణ

మార్చు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

మార్చు