మిర్టేలిస్ (లాటిన్ Myrtales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

మిర్టేలిస్
Lumnitzera littorea
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
మిర్టేలిస్

కుటుంబాలు

See text

Blue Eyes Fuchsia flower and buds, from order Myrtales and family Onagraceae

ముఖ్యమైన లక్షణాలు మార్చు

  • పుష్పాలు సౌష్టవయుతము, ద్విలింగకము
  • ఫలదళాలు 3-5, సంయుక్తము, నిమ్న అండాశయము.
  • అగ్ర లేదా స్తంభ అండన్యాసము.

కుటుంబాలు మార్చు