ముద్దు (అయోమయ నివృత్తి)

  • ముద్దు ఒక విధమైన ప్రేమను వ్యక్తం చేసే పద్ధతి.