మూస:ప్రాథమిక గణిత ప్రక్రియలు

ప్రాథమిక గణిత ప్రక్రియలు
Symbol support vote.svg
Symbol oppose vote.svg
Symbol multiplication vote.svg
Symbol divide vote.svg
కూడిక తీసివేత గుణకారం భాగహారం
+ × ÷