రాజ్యలక్ష్మి

రాజ్యలక్ష్మి తెలుగువారిలో కొందరి పేరు.