సంస్కృతంలో లింగం - పుంలింగం, స్త్రీలింగం, నపుంసకలింగం అని మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి. అక్కడ లింగ వివక్ష చేసే విధానం శబ్దాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది.

తెలుగులో లింగాన్ని నిర్ణయించే విధానం అర్థాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది.

పుంలింగం, స్త్రీలింగం, నపుంసకలింగం, సామాన్య లింగము అని నాలుగు రకములు ఉన్నాయి.


1. మహద్వాచకములు - పురుషులను వారి విశేషణములను తెలియజేయు పదములు మహద్వాచకములు. వీటిని పుంలింగం అని అంటారు - రాముడు, ధీరుడు.

2. మహతీ వాచకములు - స్త్రీలను వారి విశేషణములను తెలియజేయు పదములు మహాతీ వాచకములు - వీటిని స్త్రీలింగం అని అంటారు - సీత, బుద్ధిమంతురాలు.

3. అమహద్వాచకములు - పశు పక్షాదులను తెలియజేయు శబ్దములు అమహద్వాచకములు. వీటిని నపుంసకలింగం అని అంటారు - చెట్టు, రాయి, కాకి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లింగములు&oldid=2953394" నుండి వెలికితీశారు