స్త్రీలను, వారి విశేషములను తెలుపును.

స్త్రీ లింగము సవరించు

స్త్రీలను, వారి విశేషములను తెలుపును.
ఉదా: సీత, గుణవతి, ఆమె, అందగత్తె, మొదలైనవి.

ఇతర లింగములు చూడండి సవరించు

పుంలింగం
స్త్రీలింగం
నపుంసకలింగం
సామాన్య లింగము
లింగములు

ఇవి కూడా చూడండి సవరించు

స్త్రీలింగము[1]
స్త్రీలింగములు[2]
లింగములు

మూలాలు సవరించు

  1. స్త్రీలింగము
  2. స్త్రీలింగములు