సమూహమును తెలుపును. స్త్రీ పురుషులకు భేదములేదు.

సామాన్య లింగము సవరించు

సమూహమును తెలుపును. స్త్రీ పురుషులకు భేదములేదు.
ఉదా: కొందరు, అందరు, ఎందరు, మొదలైనవి.


ఇతర లింగములు చూడండి సవరించు

పుంలింగం
స్త్రీలింగం
నపుంసకలింగం
సామాన్య లింగము
లింగములు