వర్గం:Pages using citations with old-style implicit et al.


This is a tracking category for citations that use the old-style implicit "et al." when specifying editors.


By default, Citation Style 1 and Citation Style 2 error messages are visible to all readers and maintenance category messages are hidden from all readers.

To display maintenance messages, include the following text in your common CSS page or your specific skin's CSS page (common.css and skin.css respectively):

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* display Citation Style 1 maintenance messages */

Even with this css installed, older pages in Wikipedia's cache may not have been updated to show these error messages even though the page is listed in one of the tracking categories. A null edit will resolve that issue.

To hide error messages:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* hide Citation Style 1 error messages */

You can personalize the display of these messages (such as changing the color), but you will need to ask someone who knows CSS or at the technical village pump if you do not understand how.


Notesసవరించు

ఉదహరింపు పొరపాటు: <references> లో నిర్వచించిన <ref> ట్యాగు యొక్క "lower-alpha" అనే గుంపు గుణం ముందున్న పాఠ్యంలో లేదు.

ప్రస్తుతం ఈ వర్గంలో వ్యాసాలు గానీ, మీడియా గానీ లేవు.