ఈ పేజీలోకి తెలుగు వికీపీడియాలోకి అప్‌లోడ్ చేయబడి ఉన్న బొమ్మలనుండి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొంటున్నాను.


నేను అప్‌లోడ్ చేసిన బొమ్మలనుండి మార్చు

 
తెలుగు తల్లి

- ఇది చావా కిరణ్ కుమార్ తీసిన ఫొటో. సభ్యులు:Chavakiran - కాని ఆయన సైటునుండి నేను అప్‌లోడ్ చేశాను. (అనుమతి కూడా అడగలా. మనోడే గా !. హి..హి..హి..హి..హి..హి..హి.. హొ..హూ.హొ.హూ.హూ)

ఇతరులు అప్‌లోడ్ చేసిన బొమ్మలనుండి మార్చు