సూచనలు మార్చు

క్రింది ప్రోగ్రామును వివిధ ప్రాజెక్టుల ద్వారా నిర్వహిస్తూ, అభివృధి పరుస్తున్న వ్యాసాల గణాంకాలను సేకరించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. వ్యాసాల చర్చా పేజీలలో చేర్చిన ప్రాజెక్టు మూసల ద్వారా వ్యాసాలను మొదటగా వర్గీకరించవచ్చు. అలా వర్గీకరించిన తరువాత, వివిధ వర్గాలలో చేరిన వ్యాసాలను ఈ బాటు ప్రోగ్రాము ద్వారా లెక్కించవచ్చు. లెక్కించిన వెంటనే, ఆ గణాంకాలను వికీపీడియాలోని ఒక పేజీలోకి ఎక్కించవచ్చును కూడా...

ఈ బాటు ప్రోగ్రామును నడపటానికి రెండు వేర్వేరు ఫైళ్ల ద్వారా కొంత సమాచారాన్ని అందించాలి.

 1. ProjectTemplates.txt - ఈ పైలులో గణాంకాలను ఏఏ వర్గాల నుండీ సేకరించాలో తెలుపాలి. ఒక్కో లైనులో ఒక్కో వర్గాన్ని ఉంచాలి.
 2. ProjectTemplateBase.txt - ఈ ఫైలులో మొదటి లైనులో గణాంకాలను చేర్చాల్సిన పేజీని తెలుపాలి. ఆ తరువాత లైన్లలో గణాంకాలను ఏ విధంగా చూపించాలో తెలుపాలి.

ఈ ప్రోగ్రాము పై రెండు ఫైళ్లలో ఉన్న సమాచారం, ముందుగానే నిర్దేశించిన ఒక పద్దతిలో ఉందని భావిస్తూ ఉంటుంది; అందుకని ఏదయినా ప్రాజెక్టుపై ఈ బాటును ఉపయోగించే ముందు, ఉదాహరణగా కొన్ని ప్రాజెక్టులకు తయారుచేసిన ఫైళ్లను గమనించండి.

 1. భారతదేశం ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.
 2. జీవ శాస్త్రం ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.
 3. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.
 4. హిందూమతం ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.

ప్రోగ్రాము మార్చు

import wikipedia, time, catlib, codecs

####################################################################################################
# This function returns the list of articles as a list object
# in given category. Please give only the Category Name,
# namespace will be addd automatically.
# --function requires both 'wikipedia' and 'catlib' to be imported
def getArticleList(catTitle):
  cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), u'Category:'+catTitle)
  listOfArticles = cat.articlesList()
  return listOfArticles
####################################################################################################


####################################################################################################
# Replace the contents in the page 'pageTitle' with data 'pageData' 
# and add the comment 'comment'
def writeData(pageTitle, pageData, comment):
 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), pageTitle)
 try:
  # Load the page's text from the wiki
  data = page.get()
 except wikipedia.NoPage:
  data = u''
 data = pageData
 try:
  page.put(data, comment = comment)
 except wikipedia.EditConflict:
  wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
 except wikipedia.SpamfilterError, url:
  wikipedia.output(u'Cannot change %s because of blacklist entry %s' % (page.title(), url))
####################################################################################################


####################################################################################################
# Calculates the project statistics for the given input templates and the projects
# and then updates the statistics on to the wikipedia.
def calculateProjectStatistics(ProjectTemplates, ProjectTemplateBase):
 # open all the required files
 logfile = codecs.open('mpc.ProjectStatistics.log', encoding='utf-8', mode='wb')
 templateFile = open(ProjectTemplates, 'rb' )
 templateBase = open(ProjectTemplateBase, 'rb' )

 #omit 3 characters if it is UTF-8
 #comment the below lines if you are not using notepad to save telugu text
 templateFile.read(3)
 templateBase.read(3)

 templateTitle = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
 templateLine = u""
 newText = u""

 i=0
 sum=0
 extra = 0
 readNext = 1
 grandTotal = 0
 counts = [0, 0, 0, 0, 0]

 for line in templateFile:
   line = unicode(line, 'utf8')
   line = line.replace(u'\n', u'')
   line = line.replace(u'\r', u'')

   catList = line.split('$$')
   articleCount = 0
   for categoryName in catList:
     aList = []
     aList = getArticleList(categoryName)
     articleCount = articleCount + len(aList)

   if i>=30:
     extra = articleCount
     continue
   else:
     counts[i%5] += articleCount

   sum += articleCount
   i = i + 1

   while readNext == 1:
     logfile.write(templateLine)
     newText += templateLine
     templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
     if templateLine.find('$$') != -1:
      readNext = 0

   templateLine = templateLine.replace('$$', str(articleCount), 1)

   if i%5 == 0:
     templateLine = templateLine.replace('$$', str(sum), 1)
     sum = 0

   if templateLine.find('$$') == -1:
     readNext = 1

 while readNext == 1:
   logfile.write(templateLine)
   newText += templateLine
   templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
   if templateLine.find('$$') != -1:
    readNext = 0

 templateLine = templateLine.replace('$$', str(extra), 1)
 if templateLine.find('$$') == -1:
   readNext = 1

 # write the column sums
 for sum in counts:
   while readNext == 1:
    logfile.write(templateLine)
    newText += templateLine
    templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
    if templateLine.find('$$') != -1:
      readNext = 0
  
   templateLine = templateLine.replace('$$', str(sum), 1)
   grandTotal += sum
   if templateLine.find('$$') == -1:
    readNext = 1

 while readNext == 1:
   logfile.write(templateLine)
   newText += templateLine
   templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
   if templateLine.find('$$') != -1:
    readNext = 0

 # write the grand total
 templateLine = templateLine.replace('$$', str(grandTotal + extra), 1)

 logfile.write(templateLine)
 newText += templateLine
 for line in templateBase:
   logfile.write(line)
   newText += line

 writeData(templateTitle, newText, u"Bot updating at time: " + time.strftime("[%a, %d %b %Y %H:%M:%S] ", time.localtime(time.time())))

 templateBase.close()
 templateFile.close()
 logfile.close()
####################################################################################################


####################################################################################################
calculateProjectStatistics('IndiaTemplates.txt', 'IndiaTemplateBase.txt')
calculateProjectStatistics('BIOTemplates.txt', 'BIOTemplateBase.txt')
calculateProjectStatistics('APTemplates.txt', 'APTemplateBase.txt')
calculateProjectStatistics('HRTemplates.txt', 'HRTemplateBase.txt')