వాడుకరి:Mpradeepbot/ProjectStatistics.py

సూచనలుసవరించు

క్రింది ప్రోగ్రామును వివిధ ప్రాజెక్టుల ద్వారా నిర్వహిస్తూ, అభివృధి పరుస్తున్న వ్యాసాల గణాంకాలను సేకరించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. వ్యాసాల చర్చా పేజీలలో చేర్చిన ప్రాజెక్టు మూసల ద్వారా వ్యాసాలను మొదటగా వర్గీకరించవచ్చు. అలా వర్గీకరించిన తరువాత, వివిధ వర్గాలలో చేరిన వ్యాసాలను ఈ బాటు ప్రోగ్రాము ద్వారా లెక్కించవచ్చు. లెక్కించిన వెంటనే, ఆ గణాంకాలను వికీపీడియాలోని ఒక పేజీలోకి ఎక్కించవచ్చును కూడా...

ఈ బాటు ప్రోగ్రామును నడపటానికి రెండు వేర్వేరు ఫైళ్ల ద్వారా కొంత సమాచారాన్ని అందించాలి.

 1. ProjectTemplates.txt - ఈ పైలులో గణాంకాలను ఏఏ వర్గాల నుండీ సేకరించాలో తెలుపాలి. ఒక్కో లైనులో ఒక్కో వర్గాన్ని ఉంచాలి.
 2. ProjectTemplateBase.txt - ఈ ఫైలులో మొదటి లైనులో గణాంకాలను చేర్చాల్సిన పేజీని తెలుపాలి. ఆ తరువాత లైన్లలో గణాంకాలను ఏ విధంగా చూపించాలో తెలుపాలి.

ఈ ప్రోగ్రాము పై రెండు ఫైళ్లలో ఉన్న సమాచారం, ముందుగానే నిర్దేశించిన ఒక పద్దతిలో ఉందని భావిస్తూ ఉంటుంది; అందుకని ఏదయినా ప్రాజెక్టుపై ఈ బాటును ఉపయోగించే ముందు, ఉదాహరణగా కొన్ని ప్రాజెక్టులకు తయారుచేసిన ఫైళ్లను గమనించండి.

 1. భారతదేశం ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.
 2. జీవ శాస్త్రం ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.
 3. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.
 4. హిందూమతం ప్రాజెక్టు కోసం ProjectTemplates.txtగా ఈ పైలును, ProjectTemplateBase.txtగా ఈ పైలును వాడండి.

ప్రోగ్రాముసవరించు

import wikipedia, time, catlib, codecs

####################################################################################################
# This function returns the list of articles as a list object
# in given category. Please give only the Category Name,
# namespace will be addd automatically.
# --function requires both 'wikipedia' and 'catlib' to be imported
def getArticleList(catTitle):
  cat = catlib.Category(wikipedia.getSite(), u'Category:'+catTitle)
  listOfArticles = cat.articlesList()
  return listOfArticles
####################################################################################################


####################################################################################################
# Replace the contents in the page 'pageTitle' with data 'pageData' 
# and add the comment 'comment'
def writeData(pageTitle, pageData, comment):
 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), pageTitle)
 try:
  # Load the page's text from the wiki
  data = page.get()
 except wikipedia.NoPage:
  data = u''
 data = pageData
 try:
  page.put(data, comment = comment)
 except wikipedia.EditConflict:
  wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
 except wikipedia.SpamfilterError, url:
  wikipedia.output(u'Cannot change %s because of blacklist entry %s' % (page.title(), url))
####################################################################################################


####################################################################################################
# Calculates the project statistics for the given input templates and the projects
# and then updates the statistics on to the wikipedia.
def calculateProjectStatistics(ProjectTemplates, ProjectTemplateBase):
 # open all the required files
 logfile = codecs.open('mpc.ProjectStatistics.log', encoding='utf-8', mode='wb')
 templateFile = open(ProjectTemplates, 'rb' )
 templateBase = open(ProjectTemplateBase, 'rb' )

 #omit 3 characters if it is UTF-8
 #comment the below lines if you are not using notepad to save telugu text
 templateFile.read(3)
 templateBase.read(3)

 templateTitle = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
 templateLine = u""
 newText = u""

 i=0
 sum=0
 extra = 0
 readNext = 1
 grandTotal = 0
 counts = [0, 0, 0, 0, 0]

 for line in templateFile:
   line = unicode(line, 'utf8')
   line = line.replace(u'\n', u'')
   line = line.replace(u'\r', u'')

   catList = line.split('$$')
   articleCount = 0
   for categoryName in catList:
     aList = []
     aList = getArticleList(categoryName)
     articleCount = articleCount + len(aList)

   if i>=30:
     extra = articleCount
     continue
   else:
     counts[i%5] += articleCount

   sum += articleCount
   i = i + 1

   while readNext == 1:
     logfile.write(templateLine)
     newText += templateLine
     templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
     if templateLine.find('$$') != -1:
      readNext = 0

   templateLine = templateLine.replace('$$', str(articleCount), 1)

   if i%5 == 0:
     templateLine = templateLine.replace('$$', str(sum), 1)
     sum = 0

   if templateLine.find('$$') == -1:
     readNext = 1

 while readNext == 1:
   logfile.write(templateLine)
   newText += templateLine
   templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
   if templateLine.find('$$') != -1:
    readNext = 0

 templateLine = templateLine.replace('$$', str(extra), 1)
 if templateLine.find('$$') == -1:
   readNext = 1

 # write the column sums
 for sum in counts:
   while readNext == 1:
    logfile.write(templateLine)
    newText += templateLine
    templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
    if templateLine.find('$$') != -1:
      readNext = 0
  
   templateLine = templateLine.replace('$$', str(sum), 1)
   grandTotal += sum
   if templateLine.find('$$') == -1:
    readNext = 1

 while readNext == 1:
   logfile.write(templateLine)
   newText += templateLine
   templateLine = u"" + unicode(templateBase.readline(), 'utf8')
   if templateLine.find('$$') != -1:
    readNext = 0

 # write the grand total
 templateLine = templateLine.replace('$$', str(grandTotal + extra), 1)

 logfile.write(templateLine)
 newText += templateLine
 for line in templateBase:
   logfile.write(line)
   newText += line

 writeData(templateTitle, newText, u"Bot updating at time: " + time.strftime("[%a, %d %b %Y %H:%M:%S] ", time.localtime(time.time())))

 templateBase.close()
 templateFile.close()
 logfile.close()
####################################################################################################


####################################################################################################
calculateProjectStatistics('IndiaTemplates.txt', 'IndiaTemplateBase.txt')
calculateProjectStatistics('BIOTemplates.txt', 'BIOTemplateBase.txt')
calculateProjectStatistics('APTemplates.txt', 'APTemplateBase.txt')
calculateProjectStatistics('HRTemplates.txt', 'HRTemplateBase.txt')