: నేనప్పుడప్పుడు ఇంకు చల్లే పేపర్లు
వాడుకరి హిందూ మత ప్రాజెక్టుకు పాటు పడుతున్నారు.
ఈ వాడుకరి లీలావతి కూతుళ్ళు ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
ఈ వాడుకరికి చిత్రలేఖనం పై ఆసక్తి కలదు.
ఈ వాడుకరి జీవ శాస్త్రము ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.
ఈ వాడుకరి తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.ఈరోజు : మంగళవారం
తేదీ : 25
నెల : జూన్