వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు దస్త్రాలు/2021 డిసెంబరు 17

డిసెంబరు 17

మార్చు
File:Penchalakona.jpg (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by Malyadri (notify | contribs | uploads | upload log).

లైసెన్స్ వివరాలు లేవు అర్జున (చర్చ) 01:45, 17 డిసెంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]


File:Gedda.JPG (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by Ambatisreedhar (notify | contribs | uploads | upload log).

లైసెన్స్ చేర్చాలి అర్జున (చర్చ) 05:46, 17 డిసెంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

File:Rk.png (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by VADDURIRAMAKRISHNA (notify | contribs | uploads | upload log).

లైసెన్స్ ఇవ్వలేదు అర్జున (చర్చ) 05:47, 17 డిసెంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

File:Bhava.jpg (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by Tkvenugopal~tewiki (notify | contribs | uploads | upload log).

లైసెన్స్ తెలియచేయలేదు అర్జున (చర్చ) 05:48, 17 డిసెంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

File:ANR.jpg (delete | talk | history | links | logs) – uploaded by Tkvenugopal~tewiki (notify | contribs | uploads | upload log).

లైసెన్స్ తెలియచేయలేదు అర్జున (చర్చ) 05:48, 17 డిసెంబరు 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]