వికీపీడియా:తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు/దూర్వాసుల వెంకట శాస్త్రి