వెర్బినేసి పుష్పించే మొక్కలలో ఒక కుటుంబం.

వెర్బినేసి
Flowers , fruit and (right) leaves
of a Lantana cultivar
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Subclass:
(unranked):
Order:
Family:
వెర్బినేసి

ప్రజాతులు

About 35-90 depending on circumscription (see text)

ఇవి ఎక్కువగా ఉష్ణ మండలంలో పెరిగే చెట్లు. వీనికి గుత్తులుగా చిన్న పరిమళభరితమైన పూలు పూస్తాయి. వీనిలో ఇంచుమించు 35 to 90 ప్రజాతులలో సుమారు 2,000 జాతుల మొక్కలున్నాయి. చాలా ప్రజాతులను 20-21 శతాబ్దంలో లామియేసి క్రిందకి తరలించడం మూలంగా చాలా తగ్గిపోయాయి. ఈ రెండు కుటుంబాలు లేమియేలిస్ క్రమం క్రిందకి వస్తాయి.


ముఖ్యమైన ప్రజాతులు సవరించు

 
టేకు (టెక్టోనా) కలప