వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్

ప్రచురణ సంస్థ

వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్ అనేది తెలుగు, సంస్కృత పుస్తకాల ప్రచురణ సంస్థ. ఈ సంస్థను వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి గారు మద్రాసు పట్టణంలో స్థాపించారు. ప్రస్తుతం వీరి పుస్తకాలకు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ పంపిణీసంస్థగా వ్యవహరిస్తున్నది.

ప్రచురణలు మార్చు

గ్రంథాలు మార్చు

 • దశకుమార చరితము
 • బిల్హణీయము
 • కావ్యాలంకార చూడామణి
 • నన్నెచోడుని కవిత్వము - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (1959)[1]
 • దక్షిణాత్యాంధ్ర సాహిత్యము

నాటకాలు మార్చు

 • బొబ్బిలియుద్ధనాటకము - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (ఐదవ కూర్పు - 1983)
 • ప్రతాపరుద్రీయ నాటకము - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి
 • సంగ్రహ ప్రతాపరుద్రీయ నాటకము - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (1992)
 • కుమ్మరి మొల్ల నాటకము
 • విప్రనారాయణ నాటకము
 • ఉషానాటకము
 • రత్నావళి నాటకము
 • వ్యామోహము సాంఘిక నాటకము - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (1952)[2]
 • ఉత్తరరామచరిత నాటకము
 • తానీషా (గోలుకొండ పతనము) నాటకము
 • కాళహస్తి మహాత్మ్యము నాటకము

ఇతరాలు మార్చు

 • వేదము వేంకటరాయశాస్త్రులవారి జీవితచరిత్ర సంగ్రహము - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (1943)[3]
 • అనంతపద్మనాభ శతకము
 • గాయత్రీ రామాయణ శతకము
 • శ్రీనివాసప్రభు శతకము
 • పద్యకథాలహరి
 • కాళిదాసు మన నియోగుల మూలపురుషుడా
 • తెలుగువారెవరు పరిశోధన వ్యాసము - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (1977)[4]
 • అర్థానుస్వారతత్త్వము
 • ఆంధ్రభాషాసర్వస్వార్హ నియమకతిపయములు
 • ఉత్కళ శ్రీకోణార్కము
 • ఉత్కళ గోపాళము
 • ఉత్కళ జగన్నాధ
 • ముత్యాలహారము
 • భవభూతి (సురేశ్వరాచార్యులు
 • గ్రామ్యభాషాప్రయోగ నిబంధనములు
 • భారతాభఅరత రూపక మర్యాదలు
 • గ్రామ్యదేశ నిరసనము
 • విసంధి వివేకము
 • తానాషా, అక్కన్న మాదన్నలు - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (1949)[5]
 • అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర - వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి (1962)
 • పురాణలీలాషట్కము

బయటి లింకులు మార్చు