సత్యభామ (అయోమయ నివృత్తి)

  • సత్యభామ శ్రీకృష్ణుని అష్టభార్యలలో ఒకరు.