సాంఘిక దురాచారాలు

సాంఘిక దురాచారం : వ్యక్తి గత లేక బలమైన వర్గ స్వార్ధ ప్రయొజనాల కోసం సంఘంలో సాంఘిక దురాచారాలు ఏర్పడ్డాయి. కొన్ని సాంఘిక దురాచారాలు