అగ్రచర్వణకాలు (Premolars) క్షీరదాలలో విషమ దంత విన్యాసంలో ఒక విధమైన దంతాలు.

అగ్రచర్వణకాలు
The permanent teeth, viewed from the right.
Permanent teeth of right half of lower dental arch, seen from above.
లాటిన్ dentes premolares
గ్రే'స్ subject #242 1118
MeSH Premolar
Dorlands/Elsevier t_13/12813062

మానవునిలో అగ్రచర్వణకాలు సవరించు

వీటిని నమిలే దంతాలు అంటారు.యివి కొరికే పండ్లు (రదనిలకలు), చర్వణకాలు ల మధ్య ఉంటాయి. మానవుల నోటిలో ఒక చతుర్భాగంలో రెండేసి చొప్పున మొత్తం ఎనిమిది అగ్రచర్వణకాలు ఉంటాయి.[1][2][3] అవి రెండు మొనలను కలిగి ఉంటాయి. అగ్రచర్వణకాలు నమిలేటపుడు మధ్యంతరంగా పనిచేస్తాయి. వీటి ధర్మాలు పూర్వపు రథనికలు, తర్వాతి చర్వనకాలకు మధ్య ఉంటాయి. అందువలన ఆహారం రథనికల నుండి అగ్ర చర్వణకాలకు వెళుతుంది. చివరిగా చర్వణకాల వద్దకు చేరి నమిలివేయబడుతుంది. (రదనికల నుండి నేరుగా చర్వణకాలకు పోకుండా) [4]

మానవునిలో అగ్రచర్వణకాలు సవరించు

(1)పై దవడ మొదటి అగ్రచర్వణకాలు(maxillary first premolar)
(2)పై దవడ రెండవ అగ్రచర్వణకాలు(maxillary second premolar)
(3)క్రింది దవడ మొదటి అగ్రచర్వణకాలు (mandibular first premolar)
(4)క్రింది దవడ రెండవ అగ్రచర్వణకాలు(mandibular second premolar)[1][3]

చిత్రములు సవరించు

యివి కూడా చూడండి సవరించు

సూచికలు సవరించు

  1. 1.0 1.1 Roger Warwick; Peter L. Williams, eds. (1973), Gray’s Anatomy (35th ed.), London: Longman, pp. 1218–1220
  2. Weiss, M.L.; Mann, A.E (1985), Human Biology and Behaviour: An anthropological perspective (4th ed.), Boston: Little Brown, pp. 132–135, 198–199, ISBN 0-673-39013-6
  3. 3.0 3.1 Glanze, W.D.; Anderson, K.N.; Anderson, L.E, eds. (1990), Mosby's Medical, Nursing, and Allied Health Dictionary (3rd ed.), St. Louis, Missouri: The C.V. Mosby Co., p. 957, ISBN 0-8016-3227-7
  4. Weiss, M.L., & Mann, A.E. (1985), pp.132-134

మూలాలు సవరించు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.