ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితాలు

1955 నుండి జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభకు వివిధ సంవత్సరాలలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికలనందు గెలుపొందిన శాసనసభ సభ్యుల వివరాల జాబితాలు ఈ వ్యాసంలో దిగువ నమోదు చేయబడతాయి.

విభజనకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ (హైదరాబాదు)

అవిభాజ్య రాష్ట్ర జాబితాలు

మార్చు
 
విభజన తరువాత అమరావతిలో ఏర్పడిన శాసనసభ భవనం
 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1955)
 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1957)
 3. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1962)
 4. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1967)
 5. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1972)
 6. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1978)
 7. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1983)
 8. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1985)
 9. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1989)
 10. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1994)
 11. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1999)
 12. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2004)
 13. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2009)
 14. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)

విభజన తరువాత జాబితాలు

మార్చు
 1. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2019)
 2. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2024)

మూలాలు

మార్చు

వెలుపలి లంకెలు

మార్చు