ప్రధాన మెనూను తెరువు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా

(ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ్యుల జాబితా నుండి దారిమార్పు చెందింది)
ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన సభ

1955 నుండి 2014 వరకూ గల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసన సభ్యుల వివరాలు:[1]

వివిధ సంవత్సరాలలో గెలుపొందిన శాసన సభ్యుల జాబితాలుసవరించు

 1. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1955)
 2. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1957)
 3. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1962)
 4. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1967)
 5. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1972)
 6. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1978)
 7. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1983)
 8. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1985)
 9. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1989)
 10. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1994)
 11. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (1999)
 12. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2004)
 13. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2009)
 14. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2014)
 15. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ శాసనసభ సభ్యుల జాబితా (2019)

ములాలుసవరించు