ఆకాశహర్మ్యం

నిరంతరంగా నివాసం ఉండదగినదై అనేక అంతస్తులతో ఉన్న పొడవువైన భవనమును ఆకాశహర్మ్యం అంటారు. సాధారణంగా కార్యాలయం కోసం రూపొందిస్తారు, వాణిజ్య, నివాసాలకు ఉపయోగిస్తారు. దీనికి ఎటువంటి అధికార నిర్వచనం లేదు, ఒక భవనం ఎత్తుగా ఉండి ఉన్నట్లయితే ఆకాశహర్మ్యంగా వర్గీకరించబడి ఉండవచ్చు, ఇది ఎత్తులో అత్యంత ఎత్తైనదని పరిగణించలేము. 300 మీటర్లకు (984 అడుగులు) మించి ఎత్తున్న భవనాల కొరకు సూపర్‌టాల్ పదాన్ని ఉపయోగించవచ్చు, 600 మీటర్లకు (1,969 అడుగులు) మించిపోయిన ఆకాశహర్మ్యాలు మెగాటాల్ గా వర్గీకరించబడ్డాయి.