ఎరికేలిస్ (లాటిన్ Ericales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

ఎరికేలిస్
Rhododendron simsii
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
ఎరికేలిస్

Dumort., 1829
కుటుంబాలు

See text.

కుటుంబాలు మార్చు