కాళేశ్వరరావు మార్కెట్

విజయవాడలో ప్రసిద్ధి చెందిన మార్కెట్ ఈ కాళేశ్వరరావు మార్కెట్. ఈ మార్కెట్ నకు అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు గారు పేరు మిదుగా ఈ కాళేశ్వరరావు మార్కెట్ ను రూపొదించారు. ఈ కాళేశ్వరరావు మార్కెట్ రోజుకి ఎంతొమంది కస్ట్ మర్లతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది.

చరిత్రసవరించు

దుఖాణ సముదాయంసవరించు

సౌకర్యాలు, సమస్యలుసవరించు