కోటగిరి (అయోమయ నివృత్తి)

కోటగిరి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని నిజామాబాదు జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామం.


కోటగిరి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.