జెన్షియనేలిస్ (లాటిన్ Gentianales) వృక్ష శాస్త్రములోని ఒక క్రమము.

జెన్షియనేలిస్
Gentiana cruciata
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
జెన్షియనేలిస్

ముఖ్య లక్షణాలు మార్చు

  • పుష్పాలు సౌష్టవయుతము, అండకోశాధస్థితము.
  • కేసరాలు మకుటదళోపరిస్థితము.
  • పత్రాలు సాధారణంగఅ అభిముఖంగా ఉంటాయి.

కుటుంబాలు మార్చు

  1. అపోసైనేసి (Apocyanaceae)
  2. జెన్షియనేసి (Gentianaceae)
  3. Gelsemiaceae
  4. రూబియేసి (Rubiaceae)
  5. లోగానియేసి (Loganiaceae)