తెనాలి రామకృష్ణ

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

తెనాలి రామకృష్ణ కవి పూర్తి పేరు తెనాలి రామకృష్ణుడు.

ఇదే పేరుతో రెండు తెలుగు సినిమాలు విడుదలైనాయి.