ప్రేమ అనేది ఒక మధురభావన.

ప్రేమ అన్న పేరు ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు: