మేలుకొలుపు అనగా దేవాలయాలలో దేవుణ్ణి నిద్ర నుంచి మేలుకోమని చేసే స్తోత్రం.

మేలుకొలుపు పేరులో విడుదలైన తెలుగు సినిమాలు: