యుఫోర్బియేసి పుష్పించే మొక్కలలో ఒక కుటుంబము.

Spurge family
Candlenut tree (Aleurites moluccana)
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
యుఫోర్బియేసి

ఉప కుటుంబాలు

For a detailed taxonomy to the genus level, see
Taxonomy of the Euphorbiaceae.

కుటుంబ లక్షణాలు మార్చు

 • ఎక్కువగా గుల్మాలు లేదా పొదలు.
 • శాఖీయ భాగాలలో లేటెక్స్ ఉంటుంది.
 • పత్రాలు లఘు పత్రాలు లేదా హస్తాకార సంయుక్త పత్రాలు, ఏకాంతరము, పుచ్ఛయుతము.
 • సయాథియం పుష్పవిన్యాసం.
 • ఏకలింగ పుష్పము, అండకోశాధస్థితము.
 • పరిపత్ర భాగాలు ఒకే వలయంలో అమరి ఉంటాయి.
 • కేసరాలు ఒకటి నుండి అనేకము.
 • త్రిఫలదళ, సంయుక్త ఊర్థ్వ అండాశయము.
 • స్తంభ అండన్యాసము.
 • రెగ్మా ఫలము.
 • విత్తనములు అంకురచ్ఛద యుతము. విత్తనముల బీజ రంధ్రాల వద్ద 'కారంకుల్' ఉంటుంది.
 
యుఫోర్బియా సయాథియం.

ఆర్ధిక ప్రాముఖ్యత మార్చు

 • ఆముదము గింజల నుండి నూనె లభిస్తుంది.
 • హీవియా, మానిహాట్ ల లేటెక్స్ నుండి రబ్బరు లభిస్తుంది.
 • కర్ర పెండలము వేరు దుంపలను ఆహారముగా వాడతారు.
 • అకాలిఫ, పాయిన్, కోడియం మొదలగు మొక్కలను తోటలలో అందానికి పెంచుతారు.

ముఖ్యమైన మొక్కలు మార్చు

మూలాలు మార్చు