రాతి యుగము లేదా శిలా యుగము

రాతి యుగము

హోమో కు ముందు (Pliocene)

ప్రాచీన శిలా యుగము

పూర్వ ప్రాచీన శిలా యుగము
హోమో
నిప్పును యొక్క అదుపు, రాతి పనిముట్లు
మధ్య ప్రాచీన శిలా యుగము
Homo neanderthalensis
హోమో సాపియన్లు
ఆఫ్రికేతరులు
అంత్య ప్రాచీన శిలా యుగము
ఆధునిక ప్రవర్తన, బల్లెము, శునకము

మధ్య శిలా యుగము

microliths, విల్లు, నావలు

నవీన శిలా యుగము

కుండలు చేయుటకు ముందు నాటి నవీన శిలా యుగము
వ్యవసాయము, జంతు సంరక్షణ, పదునుపరచిన రాతి పనిముట్లు
కుండలు చేసిన నవీన శిలా యుగము
కుండలు చేయుట
రాగి యుగము
లోహములను వినియోగించుకొనుట, గుర్రము, చక్రము
కంచు యుగము