రామస్వామి

ఇవ్వబడిన పేరు

రామస్వామి లేదా రామసామి కొందరికి ఇవ్వబడిన పేరు.